Om oss

Ekoll startades som handelsbolag 2006 men bytte i februari 2010 företagsform till aktiebolag.

Marika Stenberg

Fil Dr i Limnologi och Marinekologi vid Lunds universitet och doktorerade på bottenlevande fiskars födobeteende i sjöar. Arbetar huvudsakligen med utredningar, ansökningar, våtmarksfrågor, groddjur, naturvärdesinventeringar, pedagogik och digital kartredovisning. Erfarenheter av att arbeta inom EU-projekt såsom Life och Fiskerifonden. Har elfiskebehörighet.Har arbetat heltid på Ekoll sedan starten 2006. 

 

  0704-830 850

E-post: marika.stenberg@ekoll.net
Firmatecknare

Per Nyström

Docent i limnologi och doktorerade på signal- och flodkräftans effekter på damm- och sjöekosystem vid Lunds universitet. Har stor erfarenhet av kräftodling, sjörestaurering, kursledning och även projektledning inom bl. a EU-projekt. Arbetar huvudsakligen med kräftor, groddjur, pedagogik, sjörestaurering, ekosystemtjänster och inventering av fjärilar. Är av Jordbruksverket godkänd föreståndare för etiska frågor för elfisken och provfisken av fisk. Gör statistiska analyser och är även naturfotograf. Har arbetat på Ekoll sedan starten 2006.

 

  0704-93 27 86
E-post:  per.nystrom@ekoll.net
Firmatecknare

Pia Hertonsson

Fil Dr i Limnologi och Marinekologi vid Lunds universitet. Doktorerade på bottenfauna och ekosystemtjänster. Arbetar huvudsakligen med utredningar, våtmarksfrågor, fisk, bottenfauna och groddjur, biologisk mångfald, pedagogik samt digital kartredovisning. Har elfiskebehörighet. Är ansvarig för hemsidan. Har arbetat på Ekoll sedan 2010. Arbetar halvtid.

 

  0702-238 235
E-post:  pia.hertonsson@ekoll.net

Bettina Ekdahl

Utbildad naturvårdsbiolog vid Lunds universitet med bred ekologisk kompetens och stort artfokus. Arbetar huvudsakligen med naturvärdesinventeringar, groddjur, kärlväxtinventeringar, inventering av mossor och digital kartredovisning. Har erfarenhet av att ta fram underlag till och författande av miljökonsekvensbeskrivningar. Naturfotograf och illustrerar även i akvarell till naturinformation i form av artporträtt, landskapsbilder, översiktskartor och liknande.

 

  0708-53 43 95
E-post: bettina.ekdahl@ekoll.net

Lars-Göran Pärlklint 

Utbildad inom fiskevård och fiskeodling. Arbetar bl. a med biotop- och fiskevård i vattendrag och sjöar, vattendragsinventering, elfiske, dykinventering samt provfiske med översiktsnät. Har fått miljöpris för sitt mångåriga fiskevårdsarbete i Himleån, Halland. Är certifierad dykinstruktör.

 

  0708-98 47 83
E-post: lars-goran.parlklint@ekoll.net

Susanne Gustafsson 

Fil Dr i limnologi och Marinekologi vid Lunds universitet och doktorerade på djurplankton och alggifter. Arbetar bl. a. med växt- och djurplanktonanalyser, långtidsutvärderingar av växtplanktondata, algtoxin-analyser , naturvärdesinventeringar samt med våtmarker. Sitter med i SMHI:s expertkommitté för mikroalger.

 

  0707-52 20 87
E-post: susanne.gustafsson@ekoll.net

Kajsa Åbjörnsson  

Fil Dr i limnologi, doktorerade på kemisk kommunikation i akvatiska miljöer vid Lunds Universitet. Ledde sedan forskningsprojekt inom biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i sötvattensystem. Utbildad projektledare. Arbetar huvudsakligen med utredningar, provtagning/inventering, bottenfauna, fisk, biologisk mångfald och pedagogiska uppdrag. Har arbetat på Ekoll sedan starten 2006.

 

  0707-30 50 89
E-post: kajsa.abjornsson@ekoll.net

Zack   

Bonusanställd
Blandras som vaktar kontoret och är suverän på att hitta vatten i fält. Utbildad vid Svenska brukshundsklubben. Arbetar deltid på Ekoll sedan 2010. 

 

  nås via matte Marika

Rulla till toppen