Vattendrag

I rinnande vatten utför vi bl. a. biotopkarteringar, statusklassningar och inventeringar av fisk, kräftor, bottenfauna och stormusslor. Vi tar även fram restaureringsförslag såsom utrivning av dammar, projektering och anläggning av tvåstegsdiken, faunapassager samt andra biotopvårdande åtgärder.

 

Våra utredningar används som underlag t ex i kommunalt och statligt planeringsarbete samt vid vägbyggen.

Exempel på projekt/rapporter:
  • Underlag till och projektledning av upptröskling mot dammkrön vid Collins mölla, i samarbete med Skräbeåns Fiskevårdsförening och Stora Enso
  • Framtagande av ansökningshandlingar för prövning i Mark- och miljödomstolen gällande utrivning av Okome kvarndamm
  • Biotopkartering av Ståstorpsån år 2013- naturvärden och behov av restaureringsåtgärder
  • Förslag till vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde – bakgrundsmaterial och åtgärdsförslag
  • Uppföljning av fisk och stormusslor i Bråån vid Rolsberga efter ombyggnad av väg E22
  • Förstudie och fiskevårdsplan för lek- och uppväxtplatser för laxfisk i Edenbergaån – nedströms väg 24, Laholms kommun
Rulla till toppen