Artinventeringar

Ekoll utför alla slags riktade artinventeringar för att identifiera och bedöma status på enskilda artgrupper. Vi har en bred artkompetens och många års erfarenhet. Vi följer standardiserad metodik, men kan även anpassa metod och arbetssätt efter uppdragsgivarens behov.

 

Exempel på artinventeringar som vi utför:
– Grod- och kräldjursdjursinventering
– Elprovfiske av fisk och kräftor
– Provfiske av kräftor
– Bottenfaunaundersökningar
– Inventering av stormusslor

– Provtagning för eDNA-analys
– Växt- och djurplanktoninventeringar
– Insektsinventering
– Kärlväxtinventering inklusive inventering av värdefulla träd
– Moss- och lavinventering

Exempel på projekt/rapporter:
  • Samordnar åtgärdsprogrammen för hotade groddjur
  • Inventerar groddjur för länsstyrelsen Skåne inom biogeografiska uppföljningen av groddjur och blodigel
  • Statusklassificering av Härstorpssjön i Blekinge utifrån nätprovfiske
  • Uppföljning av fisk och stormusslor i Bråån vid Rolsberga efter ombyggnad av väg E22
  • Flodkräftans ABC
  • Utredning av orsaken till flodkräftans tillbakagång i sjön Vrången, Jönköpings län 
  • Bottenfaunainventering i Fyleån före restaureringen 
  • Ledamot i Sveriges mikroalgkommitté 2011-
  • Inventering av insekter, inklusive vedlevande insekter, vid Dalköpinge Naturstråk, Trelleborgs kommun
  • Inventering av kärlväxter inklusive skyddsvärda träd samt mossor och lavar i samband med NVI vid Spångholmsgården, Svedala kommun
Rulla till toppen