Naturvård

Ekoll erbjuder flertalet tjänster som syftar till att bevara och utveckla biologisk mångfald och stabila ekosystem. Vi utför naturvärdesinventeringar (NVI) enligt svensk standard. Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma naturvärdena inom dessa. Naturvärdesinventeringen kan sedan användas t ex som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar eller inför ny detaljplanering.

 

Ekoll erbjuder även ekosystemtjänstanalys som omfattar identifiering, bedömning och visualisering av ekosystemtjänster för att ge en bild av de ekologiska värdena som finns i ett område. Vi ger även rekommendationer om hur eventuell negativ påverkan kan minskas och vilka förbättringar som kan bidra till att förbättra ekosystemtjänsterna.

 

Vi bistår även med ekologisk expertis vid miljöcertifiering enligt t ex BREEAM-SE där byggnaders miljöprestanda bedöms och poängsätts. Detta gäller både nyproduktion, ombyggnation och befintliga byggnader.

 

Ekoll tar även fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och underlag till naturvårdsplaner.

Exempel på projekt/rapporter:
  • Naturvärdesinventering mellan Olofström och Blekinge kustbana – inför förläggning av Sydostlänken (på uppdrag av Tyréns AB)
  • Naturvärdesinventering Maglehill i Höör (på uppdrag av Höörs kommun)
  • Naturvärdesinventering och ekosystemtjänstanalys av planområde Sunnanå 5:16 (på uppdrag av Tyréns AB) 
  • Ekosystemtjänstanalys av SemiAquaticLife, 2016–2021 (på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne)
  • Ekologirapport enligt BREEAM – inför byggandet på planområdet Sunnanå-Korshög (på uppdrag av Catena AB)
  • Naturvårdsunderlag till skötselplaner för Kronoskogens naturreservat (på uppdrag av Tomelilla kommun)
Rulla till toppen