Publikationer

De rapporter vi tar fram tillhör i allmänhet våra uppdragsgivare. Kontakta därför i första hand uppdragsgivaren i fall du vill ha tag på en rapport. De flesta uppdragsgivare har hemsidor där rapporterna läggs ut.

 

Här är våra senaste rapporter:

2021

Groddjur
 • Stenberg, M., Nyström, P., Ekdahl, B. & Hertonsson, P. (2021) Grodor ur ett skånskt perspektiv. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Stenberg, M., Nyström, P., Hertonsson, P. & Ekdahl, B. (2021) Biogeografisk uppföljning av groddjur samt blodigel 2019–2021. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Stenberg, M., Nyström, P. & Ekdahl, B. (2021) Förstudie till frivilligbaserad övervakning av groddjur – ett förslag till genomförande och upplägg. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Stenberg, M. & Nyström, P. (2021) Uppföljning av strandpadda i Halland 2021 – rekommendationer för bevarande och utsättningar i nya områden. På uppdrag av Länsstyrelsen Halland.
 • Nyström, P., Ekdahl, B., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2021) Minskar lövgrodan i Skåne – och i så fall varför? På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Nyström, P., Ekdahl, B., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2021) Groddjur i Skåne 2021 – Verksamhetsberättelse för arbetet med Åtgärdsprogram. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Hertonsson, P., Stenberg, M., & Nyström, P. (2021) Herptilinventeringar inom 11 Natura 2000-områden – Status efter åtgärdsarbetet. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Kristian Nilsson, SemiAquaticLife LIFE 14/NAT//SE/000201.
 • Ekdahl, B., Stenberg, M. & Nyström, P. (2021) Inventering och utlåtande om livsmiljöer för långbensgroda och större vattensalamander på fastigheten Augrerums-Ryd 1:18 med omnejd, Karlskrona kommun. På uppdrag av Norconsult AB.
 • Nyström, P., Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2021) Inventering av strandpadda efter restaureringar vid Sånnarna, våren 2021. På uppdrag av Kristianstad kommun.
 • Nyström, P. & Hertonsson, P. (2021) Inventering av groddjur i Ljunghusen 2021. På uppdrag av Norconsult AB.
 • Drews, H., Damm, N., Nilsson, K., Rasmussen, M., Briggs, L. & Ekoll AB (2021) SemiAquaticLife. Recreating habitat complexity for semi-aquatic fauna- Layman’s report. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
Kräftor
 • Nyström, P. & Stenberg, M. (2021) Flodkräfta och flodkräftodling i Sverige – En handbok baserad på erfarenheter. Version 2021-02-25. Jnr: 2016-3009 inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Jordbruksverket. På uppdrag av Jordbruksverket.
 • Nyström, P., Stenberg, M. & Hertonsson, P. (2021) Kalkningens betydelse för flodkräftan. På uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten.
 • Bohman, P & Nyström, P. (2021) Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem. På uppdrag av Vätternvårdsförbundet.
Naturvård
 • Stenberg, M. & Nyström, P. (2021) Komplettering efter begäran om yttrande över anmälan om samråd om övningen Sydfront 21 på Ravlunda skjutfält, Simrishamns kommun – Yttrande gällande naturmiljön. På uppdrag av Försvarsmakten, Södra Skånska Regementet, P7.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2021) Naturvärdesinventering i Pärlanskogen, Beddingestrand, Trelleborgs kommun. På uppdrag av Trelleborgs kommun och Naturskyddsföreningen Trelleborg.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2021) Naturvärdesinventering av Falsterbo strandbad och Falsterbo stadspark. På uppdrag av Vellinge kommun.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2021) Åtgärder för biologisk mångfald i bebyggd miljö- med exempel Sunnanå 12:52. På uppdrag av Catena AB.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2021) Naturvärdesinventering i Böste, Trelleborgs kommun. På uppdrag av Tomt och villapartner i Skåne AB.
 • Hertonsson, P., Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2021) Ekologirapport enligt BREEAM- inför planarbete vid Sunnanå-Korshög. På uppdrag av Catena AB.
 • Hertonsson, P., Stenberg, M. & Nyström, P (2021) Socioeconomic effects in SemiAquatic Life. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Kristian Nilsson, SemiAquaticLife LIFE 14/NAT//SE/000201.
 • Hertonsson, P., Stenberg, M., & Nyström, P. (2021) Ecosystem services provided by SemiAquatricLife, 2016-2021. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Kristian Nilsson, SemiAquaticLife LIFE 14/NAT//SE/000201.
 • Ekdahl, B., Nyström, P. & Stenberg, M. (2021) Inventering av skyddsvärda träd och invasiva arter inför förläggning av markkabel, Ronneby kommun. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Ekdahl, B. & Nyström, P. (2021) Naturvärdesinventering inför förläggning av elkabel, söder om Kallinge, Ronneby kommun. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Ekdahl, B., Stenberg, M. & Nyström, P. (2021) Naturvärdesinventering mellan Olofström och Blekinge kustbana – inför förläggning av Sydostlänken. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Ekdahl, B. & Nyström, P. (2021) Naturvärdesinventering i Vieryd, Ronneby kommun. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Stenberg, M., Ekdahl, B., Hertonsson, P. & Nyström, P. (2021) Utlåtande om hänsyn inför återfyllnad av före detta lertäkt på fastigheten Lyngby 12:7, Lunds kommun. På uppdrag av markägaren.
 • Hertonsson, P., Ekdahl, B. & Nyström, P. (2021) Naturvärdesinventering för Gulmåran, Persborg, Malmö stad. På uppdrag av Malmö stad.
 • Ekdahl, B. & Nyström, P. (2021) Naturvärdesinventering i Kallinge, Ronneby kommun. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Ekdahl, B. & Hertonsson, P. (2021) Naturvärdesinventering inför nytt mötesspår längs Blekinge kustbana – området Bredåkra-Kallinge. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Nyström, P. Hertonsson, P. & Ekdahl, B. (2021) Kompletterande Naturvärdesundersökningar inom utpekade objekt mellan Tjörnarp och Sandåkra i anslutning till riksväg 23. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Ekdahl, B., Hertonsson, P. & Nyström, P. (2021) Utlåtande om miljöhänsyn inför planering av solcellspark på fastigheten Pråmhuset 2:1, Ängelholms kommun. På uppdrag av SVEA renewable solar AB.
 • Stenberg, M. & Gustafsson, S. (2021) Naturvärdesinventering för Tjörnarp med omnejd och kartläggning av invasiva växter samt sociala och rekreativa värden. På uppdrag av Höörs kommun.
 • Nyström, P., Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2021) Ekosystemtjänstanalys Falsterbo strandbad och stadspark, Vellinge kommun. På uppdrag av Vellinge kommun.
Vattendrag
 • Pärlklint, L-G. & Hertonsson, P. (2021) Inventering och fiskevårdsplan av Sandabäcken- ett biflöde till Stockaån i Kungsbacka kommun 2021. På uppdrag av Caj Andersson.
Övrigt
 • Hertonsson, P. & Nyström, P. (2021) Test av fångstbarhet – modifierade fällor för levandefångst av dykarbaggar. På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.
 • Hertonsson, P., Stenberg, M. & Nyström, P. (2021) Trollsländor och dykarbaggar inom 5 utvalda Natura 2000-områden – Status efter åtgärdsarbetet . På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Kristian Nilsson, SemiAquaticLife LIFE 14/NAT//SE/000201.

Äldre publikationer:

2006-2020

Rulla till toppen